Παρασκευή 27 Φεβρουαρίου 2009

Καταγραφή ύλης Δομημένος Προγραμματισμός

Προς :
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δ/νση Σπουδών Δ/μιας Εκπαίδευσης
Τμήμα B΄
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι


Θέμα: «Τρόπος καταγραφής, στους πίνακες παρακολούθησης και συντονισμού, της ύλης του μαθήματος Δομημένος Προγραμματισμός (ΕΠΑΛ)»

Αξιότιμες/-οι κυρίες/-οι,

Σκοπός του συγκεκριμένου εγγράφου αποτελεί η επισήμανση προβλήματος στην καταγραφή, στους πίνακες παρακολούθησης και συντονισμού, της ύλης του μαθήματος Δομημένος Προγραμματισμός, αλλά και μια πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Αυτή τη στιγμή η ύλη στο συγκεκριμένο μάθημα καταγράφεται σημειώνοντας κάθε φορά τον αριθμό της τελευταίας σελίδας που μέχρι τότε έχει διδαχθεί. Αυτός ο τρόπος είναι κατάλληλος για μαθήματα που προσεγγίζονται σειριακά. Όμως, στο μάθημα Δομημένος Προγραμματισμός, η ύλη προσεγγίζεται παράλληλα, με διττή αναφορά σε δύο, τουλάχιστον, ενότητες της ύλης (Αλγοριθμική – Προγραμματιστικό περιβάλλον).
Ο σημερινός τρόπος καταγραφής της ύλης δημιουργεί προβλήματα αφού τα σχολεία δηλώνουν το κάθε ένα με διαφορετικό τρόπο τον τελικό αριθμό σελίδας και έτσι δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο συντονισμός της. Για παράδειγμα, στην περίπτωση (1-31, 69-103) άλλα σχολεία δηλώνουν 31 και άλλα 103, ενώ έχουν κάνει την ίδια ύλη, ενώ σχολεία που έχουν δηλώσει τον ίδιο αριθμό τελευταίας σελίδας πχ 66 μπορεί να έχουν κάνει διαφορετικές σελίδες και διαφορετικό πλήθος σελίδων.
Κατ’ αυτόν τον τρόπο, προτείνονται κατά προτεραιότητα καταλληλότητας, οι ακόλουθες λύσεις:
1. η καταγραφή με διαστήματα σελίδων, για παράδειγμα (1-31, 69-103), με την οποία έχουμε όλη την πληροφορία. Η λύση αυτή είναι η καλύτερη, κατά τη γνώμη τη δική μου αλλά και των συναδέλφων με τους οποίους επικοινωνώ καθημερινά.
2. Εάν όμως η υπηρεσία σας επιμένει στην καταγραφή με ένα και μόνο ένα αριθμό, προτείνεται από την καινούρια σχολική χρονιά η καταγραφή του πλήθους των σελίδων (στο προηγούμενο παράδειγμα πλήθος σελίδων 66). Με τον τρόπο αυτό έχουμε μόνο την ποσοτική πληροφορία, αλλά και ένα κοινό μέτρο σύγκρισης των σχολείων μεταξύ τους και κάθε σχολείου ως προς το σύνολο της εξεταστέας ύλης.

Παρακαλώ για τη δική σας θέση επί του θέματος.

Με εκτίμηση,Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης
Πανσεληνάς Γιώργος

Καταγραφή ύλης ΑΕΠΠ

Προς :
Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων
Δ/νση Σπουδών Δ/μιας Εκπαίδευσης
Τμήμα Α΄
Ανδρέα Παπανδρέου 37
15180 Μαρούσι
Θέμα: "Τρόπος καταγραφής στους πίνακες παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον (ΓΕΛ)"

Αξιότιμες/-οι κυρίες/-οι,

Σκοπός του συγκεκριμένου εγγράφου αποτελεί η επισήμανση προβλήματος στην καταγραφή στους πίνακες παρακολούθησης και συντονισμού της ύλης του μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, αλλά και μια πρόταση για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Αυτή τη στιγμή η ύλη στο συγκεκριμένο μάθημα καταγράφεται σημειώνοντας κάθε φορά τον αριθμό της τελευταίας σελίδας που μέχρι τότε έχει διδαχθεί. Αυτός ο τρόπος είναι κατάλληλος για μαθήματα που προσεγγίζονται σειριακά. Όμως, στο μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον, η ύλη προσεγγίζεται παράλληλα, με διττή αναφορά σε δύο, τουλάχιστον, ενότητες της ύλης (Αλγοριθμική - Προγραμματιστικό περιβάλλον) (Βιβλίο Καθηγητή, σελ. 19).
Ο σημερινός τρόπος καταγραφής της ύλης δημιουργεί προβλήματα αφού τα σχολεία δηλώνουν το κάθε ένα με διαφορετικό τρόπο τον τελικό αριθμό σελίδας και έτσι δεν είναι δυνατή η παρακολούθηση και ο συντονισμός της. Για παράδειγμα, στην περίπτωση (1-59, 115-198) άλλα σχολεία δηλώνουν 59 και άλλα 198, ενώ έχουν κάνει την ίδια ύλη, ενώ σχολεία που έχουν δηλώσει τον ίδιο αριθμό τελευταίας σελίδας πχ 143 μπορεί να έχουν κάνει διαφορετικές σελίδες και διαφορετικό πλήθος σελίδων.
Κατ' αυτόν τον τρόπο, προτείνονται κατά προτεραιότητα καταλληλότητας, οι ακόλουθες λύσεις:
1. η καταγραφή με διαστήματα σελίδων, για παράδειγμα (1-59, 115-198), με την οποία έχουμε όλη την πληροφορία. Η λύση αυτήν είναι η καλύτερη, κατά τη γνώμη τη δική μου αλλά και των συναδέλφων με τους οποίους επικοινωνώ καθημερινά.
2. Εάν όμως η υπηρεσία σας επιμένει στην καταγραφή με ένα και μόνο ένα αριθμό, προτείνεται από την καινούρια σχολική χρονιά η καταγραφή του πλήθους των σελίδων (στο προηγούμενο παράδειγμα πλήθος σελίδων 143). Με τον τρόπο αυτό έχουμε μόνο την ποσοτική πληροφορία, αλλά και ένα κοινό μέτρο σύγκρισης των σχολείων μεταξύ τους και κάθε σχολείου ως προς το σύνολο της εξεταστέας ύλης.

Παρακαλώ για τη δική σας θέση επί του θέματος.

Με εκτίμηση,Ο Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Ανατολικής Κρήτης
Πανσεληνάς Γιώργος